מאמרים מאת רות פז בנושאי תנ"ך

 
הדיון במאמרים המופיעים ברשימת הפרסומים שלהלן
וכן במאמרים המופיעים באתר
נעשה מתוך עיון מדוקדק בכתובים המקראיים שעליהם מתבסס המאמר
מתוך התייחסות לכתובים מקראיים נוספים
שבאמצעותם ניתן ללבן ולהעמיק את המסרים שבכל נושא
מתוך שמירה על עקביות בערכיו ומושגיו של המקרא.